KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatı ile Genper Şirketler Grubuna ait Genper Genleştirilmiş Perlit San. ve Tic. A.Ş. (“Genper”) ve GPM Perlit A.Ş. (“GPM”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında hazırlanmış olup kişisel verilerin kanuna uygun olarak ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve başkaca şekillerde işlendiğini açıklamaktadır.

Bu kapsamda Genper’in internet sitesinde bulunan Anasayfa ve İletişim sayfaları üzerinden ve Genper/GPM ile yapılan e-posta iletişimleri aracılığıyla,

 • - Müşterilerimizin ve/veya potansiyel müşterilerimizin irtibat yetkililerinin;
 • - Genper/GPM’ye mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ile tüm iş ortaklarımız ve danışmanlarımızın irtibat yetkililerinin;
 • - Kişisel verilerini Genper/GPM ile yukarıda belirtilen şekillerde paylaşan diğer tüm ilgili kişilerin

kişisel verileri toplanmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Genel nitelikli kişisel veriler: Ad-soyad, çalışmakta olduğu şirket/kurum/kuruluş ve pozisyon, e-posta adresi ve içeriğinde ki iletişim verileri.

Özel nitelikli kişisel verileri: Sağlamakta olduğumuz hizmetler kapsamında gerekli olması halinde, sizin tarafınızdan ve açık rızanızla sağlanan, KVKK uyarınca özel nitelikli olarak belirlenen kişisel veriler.

Talep ve bildirimlere ilişkin veriler: Haber bülteni talepleri, geri bildirimler, mesajlar, ihracat listeleri.

Hizmetlere ilişkin veriler: Müşteri/potansiyel müşterilerimiz, mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimiz ile iş ortaklarımız ve danışmanlarımız aracılığıyla, kendilerine veya üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler, fatura detayları, ödeme geçmişleri, banka kayıtları, irsaliyeler.

Bizler hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında paylaştığınız kişisel verilerin doğru ve güncel olması konusunda gereken özeni gösteriyor olacağız. Ancak ilgili kişi sıfatıyla özgür iradeniz ve rızanızla bize aktardığınız kişisel verilerin doğruluğu ile üçüncü şahıslara ilişkin paylaştığınız kişisel verilerin KVKK’ya uygun şekilde işlenerek tarafımıza aktarılması, veri aktarımını sağlayan ilgili kişiler olarak sizlerin sorumluluğunuzdadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel veriler,

 • İş faaliyetlerimizi yürütmek, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile olan ilişkilerimizi yönetmek,
 • Şirketimiz ile şirketimizin sunduğu tüm ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme hizmeti sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini ve kontrolünü sağlamak,
 • Müşteri/potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve danışmanlarımızdan gelen geri bildirimlere dayalı olarak ürün ve hizmet kalitesini arttırmak,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • İnternet sitelerimizi daha verimli ve kullanışlı hale getirebilmek
 • Varsa diğer kişisel veri işleme amaçları eklenmeli

amaçları ile sınırlı olarak toplanmakta, kullanılmakta, paylaşılmakta ve işlenmektedir.  

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Kimlerle Paylaşılmaktadır

Kişisel verileriniz Genper ve GPM’nin mal ve hizmet kalitelerinin arttırılabilmesi, iş faaliyetlerine ilişkin iletişimlerin sağlanabilmesi, iş faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, haberleşmenin sağlanabilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirelebilmesi amaçları ile;

 • şirket hissedarları ve yönetimi ile,
 • mal ve hizmet sağlayıcı iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile,
 • iş faaliyetlerimizin uyumluğunu denetleyen danışmanlarımız ile,
 • firma destek hizmetleri sağlayan şirketler ve finansal kuruluşlar ile,
 • müşteri/potansiyel müşterilerimiz ile,
 • gerektiğinde veya talep edildiği takdirde adli ve idari merciler ile,
 • Varsa kişisel verilerin paylaşıldığı diğer kişiler eklenmeli

paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmekte olan kişisel verilerinizi, KVKK’nun 5’inci ve 6’maddesi kapsamında, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Genper ve GPM’nin meşru menfaatleri ve veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak

 • İnternet sitemiz üzerinden elektronik olarak topluyoruz;
 • E-posta yolu ile iletişime geçtiğinizde elektronik ve gerektiğinde yazılı olarak topluyoruz;
 • Telefon ile iletişime geçtiğinizde sözlü olarak topluyoruz.
 • İş faaliyetlerimiz kapsamında mal ve hizmet sağlayan iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz aracılığıyla elektronik veya yazılı olarak topluyoruz.
 • Varsa diğer veri yöntemleri eklenmeli
 1. İlgili Kişi Olarak Sahip Olduğunuz Haklarınız

KVKK’nın “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamında talep ve başvurularınızı bizlere her zaman, KVKK ve yukarıda anılan Tebliğ’e uygun şekilde, iletebilirsiniz.

Buna göre veri sorumlusu olarak bizlere her zaman başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

Ayrıca KVKK’nun 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK uyarınca talep ve başvurularınızı [email protected] (ya da irtibat kişisinin e – posta adresi) adresine e-posta göndererek veya

 • Genper için Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No:24 Ayazağa / Sarıyer / İSTANBUL
 • GPM için Teşvikiye Köyü 4 KD Sokak Perlit Maden Sahası No:2 Kütahya

adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz. KVKK uyarınca yapacağınız talep ve başvurularınıza en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap vermekten mutluluk duyacağız.