KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Ticaret hayatı içerisinde ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirirken hukuka uyumluluk, şeffaflık ve güvenilir şekilde sürekliliği sağlamak öncelikli ilkelerimizdendir. Tam da bu nedenle bizlerle paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi ve güvenliğin sağlanmasına çok önem veriyoruz. Nitekim bu doğrultuda sizler için hazırlamış olduğumuz aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunarız.

İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatı ile Genper Şirketler Grubuna ait

 • Genper Genleştirilmiş Perlit San. ve Tic. A.Ş.
 • GPM Dış Ticaret A.Ş.
 • Genper Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

(tamamı “Genper” veya “Genper Şirketler Grubu” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca hazırlanmış ve ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

1) KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

Yukarıda ticaret unvan detayları sunulan Genper Grup Şirketleri tarafından

 • Genper Şirketler Grubuna dahil tüm şirketlerin müşteri/potansiyel müşterilerinin irtibat yetkililerine ait kişisel veriler;
 • Genper Şirketler Grubuna dahil tüm şirketler için mal, ürün, hammadde veya hizmet sağlayan tedarikçiler ile tüm iş ortaklarımız ve danışmanlarımızın irtibat yetkililerine ait kişisel veriler;
 • Yukarıda belirtilen internet sitesi veya e-posta adresleri aracılığıyla iş başvurusu, bilgi formu talebi, görüş paylaşımı, geri bildirim vb. saikler ile kişisel verilerini bizlerle paylaşan ilgili kişilere ait kişisel veriler;
 • Referans vb. amaçlarla tarafımıza aktarılan üçüncü kişilere ait kişisel veriler

(i) www.genper.com.tr  internet sitesinde bulunan Anasayfa ve İletişim sayfaları ile (ii) www.perlit.com internet sitesinde bulunan İletişim/İletişim formu üzerinden ve (iii) [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] adreslerine göndermekte olduğunuz e-postalar aracılığıyla elde edilmekte, işlenmekte veya kullanılmaktadır. 

Bizlerle paylaştığınız kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getireceğimizi taahhüt ederiz. Ancak belirtmeliyiz ki ilgili kişi sıfatıyla özgür iradeniz ile bizlere aktardığınız üçüncü şahıslara ait kişisel verilerin doğruluğu ve KVKK’ya uygun şekilde işlenerek aktarılmış olması sizlerin sorumluluğunuzda olup bu hususta Genper Şirketler Grubunun uğrayacağı herhangi bir zararı tazmin etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu hususu kabul ederek bizlerle üçüncü şahıslara ilişkin kişisel veri paylaşımında bulunduğunuzu hatırlatırız.

2) İŞLENMEKTE OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Genper Grup Şirketleri’ne ait internet sitesi üzerinden veya belirtilen adreslere gönderilen e-postalar üzerinden işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

 1. a) İletişim verileri: Ad-soyad, istihdam edilmekte olduğunuz şirket/kurum/kuruluş ve pozisyonuz, e-posta adresi ve içeriğindeki iletişim verileri ile adres bilgileri.
 2. b) Talep ve bildirimler: Haber bülteni talepleri, geri bildirimler, şikayet, talep veya görüşlerinizi içeren mesajlar, ihracat listeleri.
 3. c) Hizmetlere ilişkin veriler: Fatura detayları, ödeme geçmişleri, banka kayıtları, irsaliyeler.
 4. d) Eğitim ve tecrübe verileri: İş başvurusu amacıyla tarafımıza iletilen CV’lerin içerdiği eğitim verileri, not ortalaması bilgisi, yabancı dil bilgisi, varsa yabancı dil sınavlarında elde edilen derece bilgileri ile önceki çalışma ve tecrübelere ilişkin veriler. 
 5. e) Özel nitelikli kişisel veriler: KVKK uyarınca özel nitelikli olarak belirlenen ve açık rızanızla tarafımıza aktarmakta olduğunuz kişisel veriler. Bu veriler kişisel veri işleme amaçlarımız bakımından ihtiyaç duyulması halinde ve açık rızanız alınmak suretiyle işlenmektedir.

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel veriler,

 • Ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde hukuka uyumluluğun, şeffaflığın, verimliliğin ve güvenliğin sağlanması;
 • Müşteri, iş ortağı, tedarikçi ve danışmanlarımız ile gerçekleştirmekte olduğumuz ticari faaliyetlerimiz ve ilişkilerimizi mümkün olan en verimli ve güçlü şekilde idare ederek maksimum faydayı elde edebilmek;
 • Grup Şirketlerimiz bünyesinde gerçekleştirilen geliştirme ve yenilikler ile sunduğumuz ürün, mal, hammadde ve hizmet kalitesi hakkında bilgilendirme hizmeti sağlamak;
 • Ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği açısından tarafımıza iletilen geri bildirimler ve mesajlar aracılığıyla ürün, mal ve hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyeti ile ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak;
 • Hızla ve devamlı olarak gelişen ve değişen sektörlerde ihtiyaç duyulan yeni ürün, mal veya hizmetleri saptayabilmek, bu hususlarda müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve danışmanlarımızı bilgilendirmek;
 • Grup Şirketlerimiz bünyesinde istihdam edilecek kişilerin yeterli donanım ve eğitimlere sahip olduğunu tespit ederek işe yatkınlığı belirleyebilmek;
 • Gerektiğinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak;

amaçları ile sınırlı olarak ölçülü şekilde elde edilmekte, işlenmekte ve kullanılmaktadır.

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA VE KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR

Kişisel verileriniz Genper Grup Şirketlerinin sağlamakta olduğu ürün, mal ve hizmetlerin kalitesinin arttırılabilmesi, müşteri memnuniyeti ile ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanabilmesi, ticari faaliyetlerin en verimli şekilde yürütülebilmesi için gereken iletişim ve haberleşmenin sağlanabilmesi, gerektiğinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçları ile;

 • Şirket hissedarları ve yönetimi ile,
 • Mal ve hizmet sağlayıcı iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile,
 • İş faaliyetlerimizin hukuka uyumluğunu denetleyen danışmanlarımız ile,
 • Firma destek hizmetleri sağlayan şirketler ve finansal kuruluşlar ile,
 • Müşteri/potansiyel müşterilerimiz ile,
 • Gerektiğinde veya talep edildiği takdirde adli ve idari merciler ile,

paylaşılabilmektedir.

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmekte olan kişisel verilerinizi, KVKK’nun 5’inci ve 6’maddesi kapsamında, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Genper Grup Şirketlerinin meşru menfaatleri ve veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak

 • İnternet sitelerimiz üzerinden elektronik olarak topluyoruz;
 • E-posta yolu ile iletişime geçtiğinizde elektronik ve gerektiğinde basılı (yazılı) olarak topluyoruz;
 • Telefon ile iletişime geçtiğinizde sözlü olarak topluyoruz;
 • Ticari faaliyetlerimiz kapsamında şirketlerimize ürün, mal ve hizmet sağlayan iş ortaklarımız ve/veya tedarikçilerimiz aracılığıyla elektronik veya yazılı olarak topluyoruz.

6) İLGİLİ KİŞİ OLARAK SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

KVKK’nın “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamında talep ve başvurularınızı bizlere her zaman yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebileceğinizi hatırlatırız.

Bu kapsamda talep ve başvurularınızı yazılı olarak [email protected] adresine e-posta göndererek veya

 • Genper Genleştirilmiş Perlit San. ve Tic. A.Ş. için Teşvikiye Köyü 4 KD Sokak Perlit Maden Sahası No:2 Kütahya
 • GPM Dış Ticaret A.Ş. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.No:24/1 Sarıyer/İstanbul
 • Genper Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. için Organize San. Bol.1. Cad.No:16 Kütahya / Türkiye

adreslerine taahhütlü posta aracılığıyla ileterek yapabilirsiniz. Başvurularınız aracılığıyla

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 3. c) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 4. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 5. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıyla birlikte kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca (d) ve (e) bentleri uyarınca yaptığınız talepler üzerine gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurularınız aracılığıyla bize ileteceğiniz talepleriniz doğrultusunda gereken işlemleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yerine getirmekten mutluluk duyacağız.